About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Monday, 26th September, 2022
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an céad Leabhar  Iób        1:6-22
An Tiarna a bhronn orm, agus an Tiarna a rug uaim. Moladh le hainm an Tiarna.”

Tharla aon lá amháin, gur tháinig clann Dé i láthair an Tiarna, agus tháinig an Sátan mar an gcéanna ina measc. Agus dúirt an Tiarna leis an Sátan:
Cá has a dtáinig tú?” D’fhreagair an Sátan an Tiarna agus dúirt:
Ó bheith ag fuaidreamh ar fud an domhain, agus ag siúl anonn is anall ann.”
Agus dúirt an Tiarna leis an Sátan:
“Ar thug tú mo sheirbhíseach Iób faoi deara? Níl a leithéid eile ar domhan; fear ionraic fónta is ea é, tá eagla Dé air agus seachnaíonn sé an t-olc.”
Agus d’fhreagair an Sátan an Tiarna agus dúirt:
An gan fáth atá eagla Dé ar Iób? Nach ndearna tú féin fál ina thimpeall agus I dtimpeall a thí agus i dtimpeall a bhfuil aige ar gach taobh? Bheannaigh tú saothar a lámh agus mhéadaigh a mhaoin sa tír. Sín amach do lámh, más ea, agus leag í ar a bhfuil aige, agus is deimhin go ndéanfaidh sé thú a mhaslú le do bhéal.
Agus dúirt an Tiarna leis an Sátan:
Féach, an uile ní dá bhfuil aige, tá sé faoi do smacht; ach air féin amháin ná leag do lámh.
Agus leis sin chuaigh an Sátan amach as láthair an Tiarna.

Lá dá raibh a chlann mhac agus iníonacha ag ól fíona i dteach an dearthár ba shine acu, tháinig teachtaire ag triall ar Iób, agus dúirt leis:
Bhí an damhra ag treabhadh agus na hasail bhaineanna ag iníor ina ngaire agus rinne na Saibéanaigh ruathar orthu gur sciobadar leo iad, agus mharaíodar na seirbhísigh le faobhar claímh; agus níor tháinig fear inste scéil as ach mise amháin.”

Le linn dósan a bheith ag caint, tháinig duine eile agus dúirt:
“Thit tine le Dia ó neamh agus dhóigh an tréad agus na seirbhísigh, á loscadh go hiomlán; agus níor tháinig fear inste scéil as ach mise amháin.”

Agus le linn dósan a bheith ag caint, tháinig duine eile agus dúirt: “Rinne na Caildéigh trí bhuíon díobh féin agus thugadar ruaig chreiche faoi na camaill gur sciobadar leo iad, agus chloíodar na seirbhísigh le faobhar a gclaímh, agus níor tháinig fear inste scéil as ach mise amháin.”

Agus fad a bhí seisean fós ag caint tháinig duine eile mar an gcéanna a dúirt:
Bhí do chlann mhac agus iníon ag ithe agus ag ól i dteach an dearthár ba shine acu, agus féach! tháinig gaoth mhór anall thar an bhfásach agus bhuail ceithre chúinne an tí i dtreo gur thit sé anuas ar na daoine óga gur éagadar uile, agus nár tháinig fear inste scéil as ach mise amháin.”

D’éirigh Iób ansin agus stróic a fhallaing agus bhearr a bhaithis, agus thit ar an talamh agus d’umhlaigh sé é féin síos á rá:
“Tarrnocht a tháinig mé as broinn mo mháthar,
Agus tarrnocht a fhillfidh mé inti arís.

An Tiarna a bhronn orm, agus an Tiarna a rug uaim.
Moladh le hainm an Tiarna.”

Sna nithe sin uile níor pheacaigh Iób ná níor labhair go tarcaisneach in aghaidh Dé.

Briathar an Tiarna            Buíochas le Dia

Salm le Freagra             Sm 16
Freagra                           Claon chugamdo chluas agus éist le mo bhriathar.

1. Éist le cúis chóir, a Thiarna;
tabhair aird ar mo ghlór;
tabhair cluas do m’urnaí nach dtagann
as béal bréagach.                                                                           Freagra

2. Gurab uaitse a gheobhaidh mé breithiúnas;
feiceann tusa an fhírinne.
Cuardaigh mo chroí, tabhair cuairt orm san oíche,
déan mo thástáil le tine agus ní bhfaighidh tú coir ionam.  Freagra

3. Gairim ort, a Dhia, agus tabharfaidh tú freagra orm:
claon do chluas agus éist le mo bhriathar.
Taispeáin dom do bhuanghrá ró-iontach, a Thiarna,
a shaorann a dtriallann ort le neart do dheasláimhe.           Freagra

SOISCÉAL  

Go raibh an Tiarna libh.                Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcas
      9:46-50          Glóir duit, a Thiarna.
An té is lú eadraibh uile, sin é an té atá mór.

Tháinig Íosa ina n-aigne a fhiafraí cé acu díobh ba mhó. Ach bhí a fhios ag Íosa an smaoineamh a bhí ina gcroí, agus thóg sé leanbh agus chuir ina sheasamh é láimh leis, agus dúirt leo:
“Cibé a ghlacfaidh an leanbh seo i m’ainm, is mise a ghlacann sé, agus cibé a ghlacfaidh mise, glacann sé an té a chuir uaidh mé. Óir, an té is lú eadraibh uile, sin é an té atá mór.”

Labhair Eoin agus dúirt:
A Mháistir, chonaiceamar duine ag caitheamh deamhan amach i d’ainmse agus chuireamar cosc leis, óir ní leanann sé tú in aonbhuíon linne.

Dúirt Íosa leis: Ná cuirigí aon chosc leis, óir an té nach bhfuil in bhur n-aghaidh, tá sé ar bhur son.

Soiscéal an Tiarna.             Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart